Upadłość konsumencka

Instytucja upadłości konsumenckiej to szansa na nowy początek dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. To proces, który umożliwia uregulowanie swoich długów, dając jednocześnie możliwość odbudowania stabilności finansowej. Upadłość konsumencka pozwala również na spłatę zadłużenia w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości klienta, a także chroni przed agresywnymi działaniami ze strony wierzycieli.
Upadłość to nie tyko legalna droga do rozwiązania trudności finansowych, regulacji prawnej zobowiązań, ale również możliwość odbudowania swojej zdolności kredytowej po zakończeniu procesu. Fundacja NATUS oferuje pełne wsparcie, pomoc w zrozumieniu i przejściu przez proces upadłości konsumenckiej, dostarczając wsparcia, wiedzy i profesjonalnego doradztwa na każdym etapie postępowania. Razem możemy pracować nad budowaniem lepszej finansowej przyszłości – dla Ciebie i Twojej rodziny.

Kto może skorzystać z instytucji upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej tzw. „konsumenckiej”?

Upadłość konsumencka jest dedykowana osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej
i nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań. 

Osób niewypłacalnych, których zadłużenie przekracza możliwości spłaty. Instytucja jest dostępna dla osób, które w dniu złożenia wniosku nie prowadzą działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy posiadają majątek czy nie. Konsumentów, którzy szukają szansy na odbudowę swojej zdolności kredytowej i uzyskanie nowego startu finansowego.

Jakie są zalety skorzystania z instytucji upadłości konsumenckiej?

 • ochrona przed egzekucją komorniczą (procedura upadłości zapewnia ochronę przed egzekucją komorniczą, powoduje zawieszenie wszelkich prowadzonych postępowań)
 • oddłużenie (proces upadłości konsumenckiej umożliwia osobom zadłużonym skuteczne uregulowanie swoich zobowiązań, a w niektórych przypadkach nawet ich umorzenie)
 • nowy start finansowy (upadłość konsumencka daje klientom możliwość rozpoczęcia od nowa, pozbawiając klienta ciężaru finansowej przeszłości; jest szansą na budowanie zdrowych nawyków finansowych, ponowne zbudowanie zdolności kredytowej i planowanie przyszłości bez ciążącego zadłużenia);
 • komfort psychiczny (Ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza definitywne zerwanie z nieustannym stresem związanym z nękającymi windykatorami, obawami związanymi z prowadzoną egzekucją komorniczą, co znaczenie poprawia komfort psychiczny, pozwalając na skoncentrowaniu się i budowaniu lepszej przyszłości);
 • przywrócenie normalnych warunków życia (dla wielu osób, które borykają się z długami, upadłość konsumencka oznacza powrót do normalnych warunków, powrót do społeczeństwa, osiągania legalnych/ wyższych dochodów, eliminuje presję związaną z brakiem środków na bieżące potrzeby czy utrzymanie rodziny, umożliwiając stopniową poprawę jakości życia)
 • zniesienie ograniczeń prawnych (po zakończeniu procesu upadłości, klienci odzyskują kontrolę nad swoim życiem, zniesienie ograniczeń prawnych pozwala na swobodne podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania finansami i inwestycji);
 • zatrzymanie naliczania odsetek (jedna z kluczowych korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej; proces ten powoduje automatyczne zatrzymanie naliczania odsetek od zobowiązań finansowych).

Upadłość konsumencka stanowi zatem nie tylko rozwiązanie doraźne dla bieżących problemów finansowych, ale także szansę na fundamentalne przekształcenie życia, przywrócenie równowagi i odbudowę stabilności finansowej.

Jakie są etapy postępowania upadłościowego?

Upadłość konsumencka to wieloetapowy, kompleksowy proces, zaprojektowany tak, aby umożliwić  wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Oto kilka kluczowych etapów tego procesu:

 • Konsultacja z ekspertem prawnym:

Rozpoczynamy od indywidualnej konsultacji, podczas której nasz zespół ekspertów  analizuje Twoją sytuację finansową.

 • Decyzja o Upadłości Konsumenckiej:

Wspólnie decydujemy, czy upadłość konsumencka jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojej sytuacji.

 • Przygotowanie i Złożenie Wniosku

Składamy formalny wniosek do sądu, zawierający szczegółowe informacje na temat Twojego zadłużenia, dochodów i majątku.

 • Ogłoszenie Upadłości

Po złożeniu wniosku, Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, co rozpoczyna tzw. postępowanie upadłościowe.

 • Likwidacja Masy Upadłościowej:

Jedną z konsekwencji ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest likwidacja majątku dłużnika. Po uprawomocnieniu się orzeczenia, majątek dłużnika staje się masą upadłościową, którą zarządza wyznaczony przez sąd syndyk. Majątek ten służby zaspokojeniu wierzycieli Upadłego.

Oczywiście, nie oznacza to jednak, że wszystko co posiadasz zostanie odebrane i przekazane wierzycielom. Istnieje wiele odstępstw, o których przeczytasz TU.

 • Plan Spłaty Długów:

Syndyk proponuje plan spłaty / informuje, że zachodzą przesłanki do odmowy ustalenia planu spłaty (49114a ust. 1 ), warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty (49116 ust. 2a ) bądź umorzenia zobowiązań bez planu spłaty(49116 ust. 1 ) – dostosowany do sytuacji finansowej. 

Analizując Twoją sytuację i możliwości, wspólnie decydujemy czy wyrażasz zgodę na przedstawiony projekt/ bądź zajmujemy odrębne stanowisko w sprawie.

Plan spłat określany jest na podstawie nie tylko aktualnej sytuacji klienta, ale również jego rzeczywistych możliwości zarobkowych, stopnia zawinienia przy powstaniu niewypłacalności, sytuacji rodzinnej, zdrowotnej Klienta, ale również członków jego rodziny. 

Czas trwania planu spłaty reguluje przepis art. 49115 prawa upadłościowego. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami w tym zakresie, ustalenie planu spłaty w przypadku braku zawinienia przy powstaniu niewypłacalności nie może przekroczyć okresu trzydziestu sześciu miesięcy.

Natomiast, w przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące. 

Ponadto, w przypadku gdy w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 50% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż dwa lata.

Do okresów spłaty, zalicza się okres od upływu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości do dnia ustalenia planu spłaty wierzycieli, chyba że dłużnik nie pokryłby w całości kosztów postępowania tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa. Do okresu spłaty nie zalicza się okresu warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Postanowienie Sadu w przedmiocie ustalenia planu spłaty

Na podstawie projektu sporządzonego przez Syndyka, jak i Twojego stanowiska – Sąd określa czas jego trwania oraz wysokość miesięcznych rat, które musisz płacić na rzecz wierzycieli.

Należy zaznaczyć, iż plan spłaty nie doprowadza zaspokojenia wierzycieli w całości. Wysokość rat, ale i okres spłaty uzależniony jest od sytuacji klienta, nie od łącznej kwoty wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu.

Uprawomocnienia się planu spłaty

W przypadku niezaskarżenia Postanowienia przez żadnego z uprawnionych lub po oddaleniu zażaleń, Postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty staje się prawomocne, co otwiera możliwość rozpoczęcia jego realizacji.

Stwierdzenie wykonania planu spłaty

Po realizacji wszystkich obowiązków określonych Postanowieniem, składamy wniosek o stwierdzenie wykonania planu spłaty. W przypadku, gdy Sąd nie będzie miał wątpliwości co do ich wypełnienia wyda postanowienie o wykonaniu planu spłaty wierzycieli i umorzeniu wszystkich Twoich zobowiązań.

Umorzenie dotyczy wszystkich zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niepokrytych na mocy realizacji planu spłaty.

W tym momencie zakończy się Twoje postępowanie, a Ty zaczniesz nowy etap swojego życia!

Fundacja NATUS będzie towarzyszyć na każdym etapie tego procesu, oferując wsparcie, wiedzę i doświadczenie, abyś mógł przejść przez upadłość konsumencką skutecznie i z pewnością siebie.

Przygotowana Likwidacja (Pre-pack) w Prawie Upadłościowym 

Warto dodać, że w naszym procesie pomocniczym wniosek o ogłoszenie upadłości nie ogranicza się wyłącznie do uregulowania zobowiązań. Dla klientów posiadających aktywa, takie jak nieruchomości czy pojazdy, istnieje możliwość jednoczesnego wniesienia o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku.

W ramach prawa upadłościowego wprowadzono innowacyjne rozwiązanie, znane jako pre-pack, które umożliwia sprawną likwidację majątku w trakcie postępowania upadłościowego. W skrócie, chodzi o sprzedaż całego  majątku lub jego zorganizowanej części, jeszcze przed formalnym ogłoszeniem upadłości, w celu zaspokojenia wierzycieli ze środków uzyskanych ze sprzedaży.

 • Inicjatywa Dłużnika: Dłużnik  wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości składa wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży swojego majątku wskazując jednocześnie nabywcę majątku oraz wartość.
 • Sprzedaż Po zatwierdzeniu pre-pack, następuje sprzedaż majątku Dłużnika bądź jego zorganizowanej części na rzecz nabywcy. Środki uzyskane z tej transakcji służą do zaspokojenia wierzycieli.
 • Zalety Przygotowanej Likwidacji: Szybkość i Skuteczność: Proces ten pozwala na szybką i efektywną sprzedaż majątku, minimalizując skutki dla wszystkich zainteresowanych stron.

– Zaspokojenie Wierzycieli: Środki uzyskane ze sprzedaży służą do zaspokojenia roszczeń wierzycieli, co znacznie poprawia sytuację podczas ustalania planu spłaty.

To ważna opcja, która pozwala na elastyczne zarządzanie majątkiem i zobowiązaniami finansowymi. Nasz zespół specjalistów pomaga klientom w kompleksowym podejściu do procesu upadłości, obejmując negocjacje z wierzycielami, przygotowanie wniosków oraz ewentualne zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku. Dzięki temu klient ma możliwość zoptymalizowania swojej sytuacji finansowej, uwzględniając zarówno zobowiązania, jak i posiadane aktywa.

Utrata mieszkania, a Upadłość 

W przypadku ogłoszenia upadłości osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, mieszkanie / nieruchomość staje się jednym z elementów masy upadłości. Oznacza to, że zgodnie z art. 49113 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. p.u., jako majątek może być sprzedane, a uzyskane środki przeznaczone na spłatę wierzycieli.

Warto zaznaczyć, że  ustawodawca przewidział specjalne rozwiązanie dotyczące sytuacji, gdy Upały traci „dach nad głową”. W takim przypadku, z kwoty uzyskanej ze sprzedaży wydzielana jest pewna suma, mająca na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego.

Sędzia-komisarz, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak zdolność zarobkowa upadłego, liczba osób pozostających na utrzymaniu upadłego czy suma uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, ustala kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości. Ta suma jest następnie przypisana upadłemu i przeznaczona na pokrycie kosztów mieszkania przez okres od 12 do 24 miesięcy.

Takie rozwiązanie ma na celu zachowanie równowagi pomiędzy zaspokojeniem roszczeń wierzycieli a zachowaniem względów humanitarnych dla osoby ogłaszającej upadłość.

Komu dedykowany jest układ konsumencki?

Układ konsumencki został wprowadzony do ustawy Prawo upadłościowe na skutek ostatniej nowelizacji. Układ konsumencki jest dedykowany osobom, które chcą uregulować swoje zobowiązania finansowe w sposób elastyczny i dostosowany do ich aktualnych możliwości. W szczególności dla:

 • osób z trudnościami w spłacie długów: dla tych, którzy napotykają trudności w regularnym regulowaniu swoich zobowiązań.
 • osób z zagrożeniem egzekucji komorniczej: dla tych, którym grozi egzekucja komornicza, a chcą uniknąć tego skrajnego środka windykacyjnego.
 • osób chcących uniknąć upadłości: dla tych, którzy preferują uniknięcie formalnej upadłości, starając się uregulować swoje zobowiązania w ramach układu.
 • osób oczekujących zmniejszenia obciążenia finansowego: dla tych, którzy szukają sposobu na obniżenie miesięcznych rat lub odroczenie spłat.
 • osób zmierzających ku stabilności finansowej: dla tych, którzy pragną pracować nad długoterminową stabilnością finansową, dostosowując spłaty do swojej aktualnej sytuacji.

Układ konsumencki to elastyczne podejście do rozwiązywania trudności finansowych, umożliwiające negocjacje z wierzycielami i dostosowanie warunków spłaty do rzeczywistych możliwości dłużnika.

Jakie są etapy postępowania 

Proces układu konsumenckiego obejmuje kilka kluczowych etapów, które pozwalają na negocjacje z wierzycielami i ustalenie elastycznych warunków spłaty:

Analiza sytuacji finansowej:

Przed rozpoczęciem procesu analizujemy Twoją aktualną sytuację finansową, w tym zobowiązań, dochody, oraz posiadany majątek.

Konsultacja z Ekspertem Prawnym:

Nasz zespól pomoże Ci w zrozumieniu prawnych aspektów procesu i opracowaniu strategii negocjacyjnej.

Określenie czytelnych celów:

Razem ustalimy jasne cele negocjacyjne, takie jak obniżenie kwoty zadłużenia, zmniejszenie odsetek, czy przedłużenie okresu spłaty.

Przygotowanie wniosku i propozycji układowych:

Postępowanie inicjowane jest w ten sam sposób jak upadłość konsumencka, czyli poprzez złożenie wniosku do sądu rejonowego, w którym znajduje się wydział gospodarczy ds. upadłościowych. Ponadto, nasz zespół ekspertów opracuje elastyczne propozycje układowe, uwzględniające Twoje możliwości finansowe.

Propozycje układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań i określenie nowych praw oraz obowiązków dłużnika względem wierzycieli. W ramach propozycji układowych dłużnik może domagać się m.in. umorzenia części zobowiązań, karencji w spłatach, czy rozłożenia długu na raty.

Wraz ze złożonym wnioskiem o otwarcie układu konsumenckiego istotne jest uregulowanie zaliczki na wydatki postępowania. 

Negocjacje z Wierzycielami:

Przeprowadzimy negocjacje z wierzycielami w celu uzyskania akceptowalnych warunków spłaty. 

Akceptacja Układu Konsumenckiego:

W momencie uwzględnienia wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli sąd wyznaczy nadzorcę sądowego, który będzie czuwał nad przebiegiem postępowania. 

Zgromadzenie wierzycieli:

Wyznaczony nadzorca zwoła zgromadzenie wierzycieli w celu glosowania nad układem.  W przypadku, gdy wierzyciele opowiedzą się za przyjęciem układu, a więc wyrażą  zgodę na przedstawione propozycje restrukturyzacji długów, kolejnym etapem będzie ich realizacja. 

Zasadą jest ze okres trwania układu nie może przekroczyć  lat.

Zakończenie postępowania:

Po pomyślnym zrealizowaniu układu zyskasz szansę na nowy start!

Witajcie w naszym świecie, gdzie zrozumienie i wsparcie stają się kluczowymi elementami drogi do finansowej równowagi. Jesteśmy dedykowanym zespołem ekspertów, specjalizujących się w pomocy osobom zadłużonym i niewypłacalnym. Misją Fundacji NATUS jest nie tylko rozwiązanie bieżących trudności finansowych, ale także budowanie fundamentów stabilnej przyszłości.

Dlaczego My?

Doświadczenie

Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów.

Indywidualne podejście

Każda sytuacja jest wyjątkowa, dlatego Fundacja NATUS oferuje spersonalizowane podejście, dopasowane do konkretnych potrzeb i możliwości klienta.

Transparentność

Zależy nam na budowaniu zaufania. Cały proces jest przejrzysty, a wszelkie kroki są jasno komunikowane, aby kliencie mieli pełną kontrolę nad własnym finansami.

Nie jesteście sami. Jesteśmy tutaj, aby wyprostować Twój życiorys. Zadzwoń, a wspólnie znajdziemy drogę do finansowego spokoju.

Andrzej Ługowski

Skontaktuj się z nami!

Rozwiej wszystkie swoje wątpliwości.

Upadłość konsumencka - układ finansowy

Upadłość Konsumencka czy Układ Finansowy – Która Opcja Dla Ciebie?

Rozumiemy, że każda sytuacja jest inna, a coś, co działa dla jednej osoby, może nie być najlepsze dla innej. Dlatego oferujemy dwie główne ścieżki rozwiązania problemów finansowych dla konsumenta: upadłość konsumencką i układ finansowy. Oto kiedy każda z tych opcji może być najbardziej korzystna:

Upadłość Konsumencka

Gdy Twoje długi są niemożliwe do spłaty.

Gdy nie posiadasz dochodów i nie posiadasz perspektyw na poprawę sytuacji.

W sytuacji, gdy wszelkie inne opcje zawodzą, a Twoje bankructwo stało się faktem.

Układ Konsumencki

Gdy istnieje możliwość spłaty Twoich długów, ale konieczne jest zmodyfikowanie warunków spłaty, potrzebne sa zmiany w warunkach umowy.

Gdy posiadasz majątek i chcesz uniknąć utraty ważnych aktywów.

Niezależnie od wybranej opcji, Zespól Fundacji Natus jest tutaj, aby poprowadzić Cię przez proces i znaleźć najlepsze rozwiązanie dostosowane do Twojej konkretnej sytuacji.